We zijn erg blij dat je deelneemt aan onze online projecten en kijken ernaar uit om samen zoveel mogelijk kinderen in staat te stellen een betere wereld te ontwerpen!

Door deel te nemen aan de online designathon projecten ben je verplicht om alle informatie die we met je delen veilig en vertrouwelijk te behandelen.


Zodra je de inlogt, bevestig je onderstaande regels te hebben gelezen en deze na te leven:
 

1. Vertrouwelijkheid


1.1 Je erkent dat je informatie van vertrouwelijke en beschermde aard van Designathon hebt ontvangen en / of kan ontvangen met betrekking tot de activiteiten en de business van Designathon, inclusief maar niet beperkt tot de Designathon lesmethode en de intellectuele eigendomsrechten van Designathon, en alle andere informatie met betrekking tot de onderneming van Designathon (de “Vertrouwelijke informatie”).
 

1.2 De Vertrouwelijke Informatie zal door jou uitsluitend worden gebruikt om deel te nemen aan het online lesprogramma (het "Doel").
 

1.3 Je erkent hierbij dat de Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk is en stemt ermee in dat je te allen tijde:
 

a. de Vertrouwelijk Informatie strikt vertrouwelijk behandelt en veilig houdt, met dezelfde mate van zorg die je gebruikt om je eigen vertrouwelijke informatie te beschermen;
 

b. de Vertrouwelijke informatie niet openbaar zal maken aan derden;
 

c. de Vertrouwelijke informatie niet zal gebruiken voor enig ander doel dan het Doel, noch de Vertrouwelijke Informatie zal gebruiken voor eigen voordeel of voor het voordeel van een derde, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Designathon;
 

d. behalve voor het Doel, geen kopieën van de Vertrouwelijke Informatie zal maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Designathon.
 

2. Intellectueel eigendom
 

2.1 Je erkent dat alle informatie die Designathon aan jou verstrekt, het exclusieve eigendom is van Designathon en dat je de door Designathon verstrekte materialen niet mag gebruiken, inclusief de Designathon lesmethode, anders dan voor deelname aan het online lesprogramma, zonder dat je met Designathon een overeenkomst hebt gesloten voor dat soort ander gebruik.
 

2.2 Dit betekent dat er op geen enkele manier een overdracht van eigendom van de informatie, materialen en/of daarop rustende intellectuele eigendomsrechten van Designathon aan jou plaatsvindt. Als je de Vertrouwelijke Informatie voor andere doeleinden dan de les wilt gebruiken, dan moet je daarvoor eerst goedkeuring van Designathon krijgen.
 

2.3 Als je de Vertrouwelijk Informatie voor een andere reden gebruikt dan voor het Doel, zonder schriftelijke goedkeuring van Designathon, schend je deze overeenkomst en maak je mogelijk inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Designathon. Designathon kan dan aanspraak maken op de hieronder genoemde boete en andere schade.
 

3. Boete


Jij


3.1 Als je een bepaling van deze afspraken schendt, verbeur je onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving een boete van EUR 20.000 per gebeurtenis, verhoogd met een boete van EUR 1.000 voor elke dag dat een dergelijke schending , overtreding of handeling voortduurt, aan Designathon. Deze boete kan niet worden beperkt door een rechtbank. Deze boete is van toepassing naast een eventuele vordering tot schadevergoeding
 

4. Toepasselijk recht en jurisdictie


4.1 Nederlands recht is van toepassing op deze overeenkomst.
 

4.2 Alle geschillen betreffende deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de rechtbank in Amsterdam.